Kjøpsprosessen

Kjøpsprosessen - dette skjer når du kjøper ny bolig

Selvaag Bolig er en trygg og solid partner for ditt livs viktigste investering. Når du kjøper bolig hos oss kan du være sikker på at du vil få god oppfølging gjennom hele prosessen. Her er en oversikt over alle fasene ved kjøp av ny bolig, fra lansering til befaring etter at du har bodd i boligen i ett år.

Salgsstart

Du finner informasjon om lansering av et nytt salgstrinn på boligprosjektets hjemmeside. Dersom du har meldt din interesse på forhånd vil vi sende deg en påminnelse sammen med alt salgsunderlag, og invitere deg til å møte oss på salgsstart.

Visning

Faste visninger annonseres på prosjektets hjemmeside. I tillegg er det mulig å avtale privatvisning eller digital visning på det tidspunkt som passer deg.

Nybolig-visning er annerledes enn den klassiske bruktboligvisningen. Ettersom boligene som regel ikke er oppført på salgstidspunktet, finner visningene sted på et visningssenter på tomten.

På visningssenteret vil det være modell av prosjektet og ofte vil vi også kunne vise deg ulike innredningsmuligheter. På visningssenteret og på prosjektets hjemmeside kan du gjøre deg kjent med prosjektet gjennom en modell som viser den enkelte boligs beliggenhet i huset og på byggefeltet. For mange av prosjektene vil du også kunne utforske solforholdene til prosjektet generelt, så vel som for den enkelte bolig.

Kjøp av boligen

Hos Selvaag Bolig selges boligene vanligvis til faste priser. For deg som kunde betyr dette mer forutsigbarhet og trygghet i forhandling av lån og betingelser.

Når du har funnet boligen du ønsker deg, sender du inn et bindende kjøpstilbud som må bekreftes av oss. I de fleste boligprosjektene gjøres dette ved bruk av Kjøpsknappen i prislisten på nettsiden.

Ved kjøp av bolig på salgsstart, vil det bli satt en frist for innlevering av kjøpstilbud, og dersom det er flere som er interessert i samme bolig vil kjøpet avgjøres med trekning. Etter avtale vil kjøpstilbudet erstattes med en endelig kjøpekontrakt.

Garantier

Etter at ditt kjøpetilbud er akseptert, og før du mottar faktura for innbetaling av forskudd, vil selger stille garanti som sikrer oppfyllelse av kontrakten, jf. bustadoppføringslova §12. Denne garantien tilsvarer 3% av kjøpesum frem til overtagelse. Etter overtagelse økes garantien til 5%, og gjelder i 5 år fra overtagelsestidspunkt. Hvis selger skal disponere over det innbetalte forskuddet før overtagelse, vil det i tillegg stilles en garanti for dette, jf. bustadoppføringslova §47.

Innbetaling av forskudd

Du mottar en faktura fra oppgjørsavdelingen for innbetaling av forskudd, som vanligvis er 10% av kjøpesummen. For kjøp av næringsdrivende, for eksempel gjennom et selskap, utgjør forskuddet vanligvis 20% av kjøpesummen. Det er viktig å merke seg at forskuddet må være fri egenkapital, det vil si at beløpet ikke kan forutsette pant i boligen eller inneholde andre begrensninger.

Innredningsalternativer og tilvalg

I god tid før valg mellom ulike innredningsalternativer og tilvalg skal besluttes, vil du bli kontaktet av din kundekonsulent. Kundekonsulenten vil guide deg i hvordan tilvalg gjøres, og kan gi deg råd om praktiske valg.

Selvaag Bolig legger vekt på kvalitet og ønsker å gi deg mulighet til å velge en interiørstil som passer deg. Derfor vil du i mange boligprosjekter kunne velge mellom tre ulike interiørkonsepter, uten ekstra kostnad. I andre prosjekter kan det ligge en grunnstandard i bunn, her kan du velge mellom forskjellig farge på kjøkken, fliser på bad samt veggfarge.

Ønsker du ytterligere tilvalg og tilpasninger utover dette, skjer det mot ekstra kostnad. Tilvalg må skje innen fastsatte frister. Det er som regel forskjellige frister på ulike tilvalg i prosjektet.
Anledningen til å gjøre tilvalg forutsetter kjøp av bolig før tilvalgsfristen er utløpt.

Merk at det kan være tekniske/byggekrav som gjør at ønskede tilvalg ikke kan la seg gjennomføre.

Visning på byggeplass

Når boligen nærmer seg ferdigstillelse vil du som kjøper inviteres til byggeplassbesøk. Her vil det også være anledning til å ta mål for planlegging av innflytting, kjøp av møbler og gardiner mv. Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt å ha med barn og dyr på byggeplassbesøket, og det er derfor heller ikke tillatt til å ta seg inn på byggeplassen uten etter avtale med utbygger.

Informasjonsmøte om overlevering

I forkant av ferdigbefaring og overtagelse vil du bli invitert til et informasjonsmøte. Her vil vi orienterer deg om hvordan overleveringsprosessen gjennomføres, og hva du kan forvente deg i den forbindelse.

Ferdigbefaring

Du vil motta innkalling til ferdigbefaring to til fire uker før overtagelse. Her vil du og selgers representant gå gjennom boligen sammen, og sjekke at boligen er iht. bestilt leveranse. I tillegg vil det bli gitt en innføring i boligens tekniske installasjoner. 

Innbetaling av sluttoppgjør

Fire til seks uker før overtagelse vil du motta en sluttfaktura fra oppgjørsavdelingen. Sluttfakturaen har forfall to virkedager før overtagelse.

Overtagelse

Overtagelse av boligen skjer ved en såkalt overtagelsesforretning. Kjøper og selgers representant møtes i boligen. Dere går sammen gjennom boligen og fører en overtagelsesprotokoll. Protokollen skal signeres av kjøper og selgers representant, som hver beholder et eksemplar.

Vi ønsker å høre hvordan du trives og hvordan du har opplevd kjøpsprosessen. Vi vil derfor sende deg noen spørsmål en stund etter overtagelse. Spørreundersøkelsen er anonym og administreres av Prognosesenteret. Vi håper du har anledning til å svare.

Ettårsbefaring

Vi sender ut invitasjon til ettårsbefaring ca. ett år etter overtakelse. I forkant av befaringen vil du få mulighet til å melde inn punkter som ønskes befart og vurdert utbedret. Har du meldt inn feil/mangler ved boligen vil dere også kunne avklare om disse er reklamasjonsberettiget iht. Bustadoppføringslovens bestemmelser og frister. Det føres protokoll på befaringen som undertegnes av begge parter.

Reklamasjonsperiode

Ved kjøp av nybolig har du fem års reklamasjonsrett. Merk at en mangel eller avvik må reklameres innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget for å være gyldig. Selvaag Bolig har et kundesenter som mottar og behandler henvendelser fra nye boligeiere. Reklamasjoner sendes inn via kundeportalen Viscenario eller kontaktskjema.

Praktiske tips og kontaktdata til de enkelte leverandørene er tilgjengelige i boligens manual/FDV som du får overlevert ved overtakelse.

For mer informasjon se selvaagbolig.no/kundesenter