Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål

Kjøp

Hvordan legger jeg inn bud?

På nettsiden for boligprosjektet finner prisliste/funksjonen "Boliger og priser", hvor hver enkelt bolig er listet. Du velger den boligen du vil kjøpe, og bruker knappen KJØP. Ved å trykke på knappen tas du til en ekstern side hvor du følger detaljerte instruksjoner, og identifiserer deg ved f.eks. Bank-ID. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om dette.

Hvor finner jeg kjøpekontrakten min?

Som kjøper opprettes det en bruker for deg på vår kundeweb Webtop. Du finner lenke i akseptbrevet du har mottatt pr. mail. Her kan du logge deg på og lese alle dokumenter vedr. kjøpet, inkl. kontrakten.

Når får jeg faktura på forskudd?

Etter at ditt kjøpetilbud er akseptert signeres kontrakt. Deretter vil du motta faktura for innbetaling av forskudd fra Selvaag Eiendomsoppgjør. Faktura vil ha 14 dagers betalingsfrist.

Når kommer faktura for sluttoppgjør?

Faktura sendes pr. e-post og kommer normalt 4-6 uker før overtagelse. Den har forfall to virkedager før overtagelse.

Når betaler jeg for tilvalg?

Bestilte tilvalg betales samtidig med sluttoppgjør (som normalt sendes ut 4-6 uker før overtakelse), og må være betalt to dager før overtagelse.

Kan jeg gjøre tilvalg på boligen?

Ja, det tilbys en meny av tilvalg som må bestilles innenfor gitte frister. Normalt har alle boligprosjekter egen tilvalgsmeny.

Er det fastpris eller budrunde?

Våre boliger selges vanligvis til faste priser. De prisene som står i prislisten er de du må betale for boligen. Det er ingen hektiske budrunder, du vet på forhånd hva du må betale for boligen og hva den vil koste deg måned for måned. Det gir deg en trygghet når du skal i banken å søke om lån og forhandle om betingelser. Dersom det er flere interessenter på samme bolig ved salgsstart, gjøres det loddtrekning.

Indeksreguleres prisen?

Etter kjøp er boligprisen låst og vil ikke justeres.

Hva er P-rom?

P-ROM er en tidligere brukt betegnelse på alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen. Fra 2024 er det innført en ny standard (NS3940:2023), der utgår P-rom som målebenevnelse for boliger.  

Følger det med garasje?

Dersom garasjeplass er inkludert i pris vil det fremgå av 'Finn-din-bolig' på nettsiden. I noen tilfeller kan man kjøpe garasjeplass, om det ikke er inkludert i utgangspunktet.

Følger det med lader til el-bil ved parkeringsplassen?

Det fremgår av prospektet for boligprosjektet om det følger med el-bil lader. Om det ikke følger med, vil det ofte fremgå om dette kan bestilles som tilvalg.

Hva er en Plussbolig®?

Bor du i en Plussbolig®? har du tilgang til et serviceområde med mange nyttige funksjoner. Her finner man lounge med kaffebar og ferske aviser, velutstyrt trimrom, flere tilgjengelige gjesterom, møterom, selskapslokale med storkjøkken og betjent resepsjon. Den heltidsansatte verten hjelper med små og store tjenester, og legger til rette for godt naboskap gjennom sosiale aktiviteter.

Hva får jeg av informasjon underveis?

Vi sender nyhetsbrev til boligkjøpere flere ganger i året. I tillegg sender vi ut mer informasjon i forbindelse med tilvalg. Når det nærmer seg ferdigstillelse arrangerer vi byggeplassbesøk og informasjonsmøte der vi informerer om ferdigbefaring og overtakelse av boligen.

Hva er forbehold?

Kjøpers forbehold er vilkår/betingelser som du legger til grunn for ditt kjøpstilbud, f.eks. finansiering - altså at ditt kjøpstilbud kun gjelder dersom du får et tilstrekkelig finansieringsbevis fra din bank.

Selgers forbehold er utbyggers betingelser for gjennomføring av prosjektet, f.eks. at det selges et gitt antall boliger innenfor satt frist for at prosjektet blir gjennomført. Noen ganger kan det også være aktuelt å ta forbehold om deler av utbyggers leveranse, dersom det på salgstidspunktet er usikkerhet rundt dette. Så snart et forbehold er avklart vil du som kjøper få beskjed om utfallet. Se også [hva er tilstrekkelig forhåndssalg] (legg inn link)

Hva er tilstrekkelig forhåndssalg?

Utbygger/selger tar ofte forbehold om at en gitt prosentandel av boligene er solgt før endelig vedtak om byggestart kan fattes. Selgers konkrete forbehold fremgår av prospektet for boligen du kjøper og vil inntas i hver enkelt kjøpekontrakt. Dersom selger f. eks. har tatt forbehold om at tilstrekkelig forhåndssalg skal oppnås innen en frist, kan selger velge å ikke gjennomføre prosjektet dersom det ikke er forhåndssolgt tilstrekkelig innen fristen. Kjøpere vil 21 kalenderdager etter utløp av den aktuelle fristen motta melding fra utbygger om beslutning om igangsetting eller ikke.

Hva er finansieringsbevis?

Et finansieringsbevis er et bevis fra din bank på at de vil yte deg lån tilsvarende boligens pris/kjøpesum. Finansieringsbevis må kjøper selv fremskaffe, om ønskelig kan Selvaag Bolig gjerne sette deg i kontakt med bank. Finansieringsbevis må dekke hele kjøpesummen og er et krav for å kunne legge inn kjøpstilbud (uten forbehold).

Hvor mye må jeg betale i forskudd?

Et par uker etter kontraktsignering vil du motta en faktura for innbetaling av forskudd. Det er viktig å merke seg at forskuddet må være fri egenkapital, det vil si at beløpet ikke kan forutsette pant i boligen og det kan heller ikke være andre vilkår som innebærer at selger ikke fritt kan disponere over midlene. Du betaler vanligvis 10% i forskudd om du kjøper som forbruker/privatperson. Dersom du næringsdrivende, for eksempel gjennom et selskap betaler du 20% forskudd.

Hva er IG / igangsettingstillatelse?

Igangsettingstillatelse er kommunal godkjenning om å starte byggeforberedelser/bygging.

Hva er nødvendige offentlige tillatelser?

Regulering, rammetillatelse og igangsettingstillatelse er de viktigste offentlige tillatelsene som må innhentes/utstedes fra offentlige myndigheter før et boligprosjekt kan gjennomføres. De to første beskriver hva utbygger har fått tillatelse av kommunen til å bygge, og igangsettelsestillatelse er en kommunal godkjenning til å igangsette byggeforberedelser og bygging.

Hva er vedtatt byggestart?

Når forbeholdene beskrevet i prospektet er løftet, kan prosjektet vedta byggestart. Det er da bestemt at prosjektet vil gjennomføres.

Hva er reguleringsplan?

En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse. Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, jf. plan- og bygningsloven § 12-1.

Hvor finner jeg informasjon om omkringliggende planer?

Informasjonen gjøres tilgjengelig (fra kommunen) i gjeldende reguleringsplan. Denne vil utgjøre et av vedleggene til kjøpekontrakten, som du finner du under Dokumenter inne på prosjektets hjemmeside.

Hva er felleskostnad?

Felleskostnader er kostnader alle boligeierne i et sameie må betale for å dekke sameiets ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter. Hva som inngår i de stipulerte felleskostnadene fremgår av prospektet under overskriften FELLESKOSTNAD/OPPSTARTSKAPITAL og inne på enheten i boligvelger ('Finn-din-bolig' på prosjektets nettside).

Hva er omkostninger?

Hva som inngår i omkostninger fremgår av prospektet under overskriften OMKOSTNINGER og inne på enheten i boligvelger ('Finn-din-bolig' på prosjektets nettside). Omkostningene inkluderer vanligvis dokumentavgift, tinglysingsgebyr for pantedokument og skjøte. I tillegg betales oppstartskapital til sameiet.

Hva er skjøte?

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre hjemmel (eierskap) til fast eiendom til en ny eier. Ved tinglysning av skjøtet får den nye eieren hjemmel til eiendommen. Se forøvrig, https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/skjote

Hva er utomhusplan?

Utomhusplan er en oversikt over utbyggingen utendørs slik den er planlagt. Planen viser normalt husenes interne beliggenhet, adkomst, grøntområder, plassering av søppelnedkast og trafo med mer. Du finner utomhusplan i prospektet. NB: merk at utomhusplanen ved tidspunkt for salg ofte ikke er detaljprosjektert og at det derfor er snakk om en illustrasjon. Det er også derfor vanlig at utbygger tar forbehold om endringer knyttet til denne. Se prospektet for fullt forbehold.

Hva er PEP (politisk eksponert person)?

En politisk eksponert person er en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller i en annen stat. Dette er opplysninger vi er forpliktet å innhente i følge hvitvaskingsloven.

Hva er ligningsverdi?

Ligningsverdi, eller formuesverdi, av boligen er den verdien av boligen som oppgis i skattemeldingen, og som legges til grunn ved formuesskattelegging av denne. Ligningsverdi blir først fastsatt etter at boligseksjonen er ferdig bygget og tinglyst. Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Hva er sekundærbolig?

Det fins tre kategorier boligeiendom: primærbolig (der du har din folkeregistrerte adresse), fritidsbolig, og sekundærbolig (all annen boligeiendom).

Hvor stor er boden?

Det følger med sportsbod i kjeller med de aller fleste leiligheter. For rekkehus og småhus, se plantegning for lagringsplass. Mange leiligheter har bod tegnet inn i leiligheten (se plantegning) i tillegg til sportsbod i kjeller. Se prospekt for mer informasjon.

Hva er gangen i kjøpsprosessen?
Hvordan jobber Selvaag Bolig med bærekraft?

Selvaag Bolig jobber kontinuerlig med bærekraft - se https://www.selvaagbolig.no/om-oss/barekraft/

Hva er fordelen med nybygg?

Det er mange fordeler ed å kjøpe nytt. Se https://www.selvaagbolig.no/hvorfor-nybolig/

Er det dokumentavgift ved kjøp?

Ja, men dokumentavgiften er lavere enn ved kjøp av bruktbolig: For nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk beregnes dokumentavgift av andel tomteverdi (ikke av hele kjøpesummen). Beregnet dokumentavgift for boligen inkl. evt. parkeringsplass fremkommer av prislisten.

Hva er en reservasjon?

Det er mulig å "holde av" boligen en kort periode mens man bestemmer seg. Kontakt selger om du er interessert i en spesiell bolig.

Kan jeg reservere?

Det er mulig å "holde av" boligen en kort periode mens man bestemmer seg. Kontakt selger om du er interessert i en spesiell bolig.

Hva er §12 garanti?

Selvaag Bolig har 70 år lang historie og erfaring, og det er trygt å kjøpe bolig av oss. Når du kjøper bolig vil det stilles lovpålagt garanti for oppfylling av avtalen iht. bustadoppføringslova § 12. Garantien tilsvarer 3 % av vederlaget frem til overtagelse. Etter overtagelse økes garantien til 5 %, og gjelder i 5 år fra overtagelsestidspunkt (§ 12 garanti stilles kun ved kjøp som forbruker). 

Hva er §47 garanti?

For at selger skal kunne disponere over innbetalt forskudd før boligen er ferdig bygget, skal det stilles en garanti for dette, jf. bustadoppføringslova §47. Forskuddsgarantien skal minst tilsvare forskuddsbeløpets størrelse.

Kan jeg selge leiligheten før overtagelse?

Det er noen begrensinger på å selge leiligheten videre; selger skal godkjenne på forhånd og det vil påløpe et gebyr. Kontakt selger ved salg før overtakelse. Se også mer informasjon i prospektet under ENDRING AV EIERSKAP, VIDERESALG OG OVERDRAGELSE AV KONTRAKTSPOSISJONER.

Hva er videresalg?

Dersom opprinnelig kjøper (kjøper 1) ønsker å selge boligen videre før overtakelse, må dette godkjennes av utbygger/selger. Hvordan dette gjøres avhenger av status til kjøper 1: Der kjøper 1 er å anse som næringsdrivende følger det av bustadoppføringslova § 1 første ledd bokstav b) at han ikke kan transportere en inngått kontrakt, men må selge på samme måte som utbygger har gjort. Dette betyr at det må inngås en egen kontrakt etter bustadoppføringslova mellom kjøper 1 og kjøper 2, også kalt videresalg. Kontakt selger for retningslinjer og mer informasjon.

Hva er transport av kontraktsposisjon?

Dersom opprinnelig kjøper (kjøper 1) ønsker å selge boligen videre før overtakelse må dette godkjennes av utbygger/selger. Hvordan dette gjøres avhenger av status til kjøper 1: Der kjøper 1 er forbruker og ønsker å komme seg ut av kontrakten med utbygger, kan kjøper 1 transportere sin kontraktsposisjon til en ny kjøper dersom utbygger aksepterer dette. Kontakt selger for retningslinjer og mer informasjon.

Hva er TEK 17?

Byggeteknisk Forskrift (TEK 17) angir byggetekniske krav til byggverk. Forskriften er utarbeidet av Direktoratet for Byggekvalitet og trådte i kraft 1. juli 2017. Se Direktoratet for byggekvalitet sine nettsider for mer informasjon (dibk.no)

Kan man få se fremdriften på byggeplassen?

Når byggeprosessen nærmer seg slutten vil du som kjøper inviteres til visning på byggeplassen. Vær klar over at det av hensyn til din sikkerhet ikke er tillatt til å ta seg inn på byggeplassen uten etter avtale med utbygger.

Hva er forhåndsbefaring eller ferdigbefaring?

Kjøper vil motta innkalling til ferdigbefaring ca. 2-4 uker før overtagelse. Her vil kjøper og selgers representant gå gjennom boligen sammen og sjekke at boligen er iht. bestilt leveranse. I tillegg vil det bli gitt en innføring i boligens tekniske verktøy.

Hva skjer på overtagelsen?

Overtagelse av boligen skjer ved overtagelsesforretning. Kjøper og selgers representant møtes i boligen. Dere går sammen gjennom boligen og fører en overtagelsesprotokoll. Protokollen skal signeres av kjøper og selgers representant, som hver beholder et eksemplar (elektronisk).

Hva er et eierseksjonssameie?

Eierne av boligene i et bygg eller et byggetrinn utgjør samlet et eierseksjonssameie. Dette innebærer at de enkelte boligeierne eier bygning og tomt i et sameie etter en fastsatt eierbrøk, samtidig som de har en varig og eksklusiv bruksrett til sin boligseksjon. Eierseksjonssameiet har vedtekter og normalt også husordensregler, som regulerer ansvarsfordeling og samarbeidet mellom boligeierne i dette og nærliggende sameier, med mer. Utbygger lager forslag til vedtekter som kjøper signerer på som vedlegg til sin kjøpekontrakt. Etter innflytting kan sameiet i felleskap endre på disse og lage husordensregler.

Hva er et borettslag?

Ved å kjøpe en bolig i et borettslag blir man en andelseier. Som andelseier i et borettslag eier man en fastsatt andel av borettslaget, som gir en eksklusiv bruksrett til en konkret bolig i borettslaget. Bygningen eies av borettslaget som man som andelseier er medlem av. Selvaag Bolig selger selveierboliger, og de organiseres som sameie og ikke borettslag.

Hvilke fellesavtaler er jeg bundet av?

Du finner informasjon om dette i prospektet og i vedtektene som er tilgjengelige på nettsiden under vedlegg til kontrakt.

Er det lov med dyr?

Dette reguleres av boligeierne gjennom sameiet, og er i de fleste tilfeller lov.

Hva er husordensregler?

Eventuelle husordensregler enes sameiet om, og reguleres ikke av utbygger.

Hva er vedtekter?

Eierne av boligene i et bygg eller et byggetrinn utgjør samlet et eierseksjonssameie. Eierseksjonssameiet har vedtekter som regulerer ansvarsfordeling og samarbeidet mellom boligeierne. Utbygger lager forslag til vedtekter som kjøper signerer på som vedlegg til sin kjøpekontrakt. Etter innflytting kan sameiet i felleskap endre på disse.

Hva er BRA?

BRA er en forkortelse for bruksareal. Fra 2024 (NS3940:2023) defineres BRA som summen av BRA-i og BRA-e.

BRA-i er internt bruksareal for boligen: det arealet av boligen som ligger innenfor omsluttende vegger. I bruksarealet medregnes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor boligen.

BRA-e er eksternt bruksareal: bruksareal som ligger utenfor boligen, som oftest bod.

Hva er BRA-i?

Internt bruksareal for boligen er det arealet av boligen som ligger innenfor omsluttende vegger. I bruksarealet medregnes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor boligen.
BRA-i er en betegnelse som ble innført i 2024 med ny norsk standard (NS3940:2023). BRA-i er det arealet som tidligere ble omtalt som BRA.

Hva er BRA-e?

BRA-e er eksternt bruksareal: bruksareal som ligger utenfor boligen, som oftest bod. Begrepet er nytt i 2024 (NS3940:2023).

Hva er TBA?

TBA er terrasse- eller balkongareal (åpent areal) som følger med boligen.

Hva inngår i kontraktsvedlegg?

Standard kontraktsvedlegg inkluderer grunnboksutskrift, kommunens plankart og planbestemmelser, bustadoppføringslova, utkast sameiebudsjett, utkast vedtekter og prospekt. Se Salgsdokumenter på boligprosjektets nettside.

Følger det med bod?

Det følger med sportsbod i kjeller med de aller fleste leiligheter. For rekkehus og småhus, se plantegning for lagringsplass. Mange leiligheter har bod tegnet inn i leiligheten (se plantegning) i tillegg til sportsbod i kjeller. Se prospekt for mer informasjon.

Hva er kjøp med Deleie?

Selvaag Bolig har inngått samarbeid med CoOwner/Coo om å tilby deleie på utvalgte prosjekter.

Deleie er en boligkjøpsmodell utviklet for deg som har inntekt og betjeningsevne til å håndtere et boliglån, men som mangler deler av egenkapitalen som skal til for å oppfylle utlånsforskriftens krav om minimum 15% egenkapital. Coo investerer inntil 70% av egenkapitalkravet og blir medansvarlig i boliglånet. Slik etableres boligen i et sameie, med forholdsmessige andeler som tilsvarer den andelen av egenkapitalen som boligkjøper og Coo hver for seg investerer. Verdiskapningen kommer fra løpende avdrag på boliglånet og forventet boligprisvekst over tid. På denne måten gir deleie folk som ellers ville stått utenfor boligmarkedet en mulighet til å ta del i sparingen fra en tradisjonell norsk boligøkonomi, først med en andel og etterhvert som eier av hele boligen. 

Les mer og se aktuelle prosjekter her!

Hva er COO eller CoOwner?

Selvaag Bolig har inngått samarbeid med CoOwner/Coo om å tilby deleie på utvalgte prosjekter.

Deleie er en boligkjøpsmodell utviklet for deg som har inntekt og betjeningsevne til å håndtere et boliglån, men som mangler deler av egenkapitalen som skal til for å oppfylle utlånsforskriftens krav om minimum 15% egenkapital. Coo investerer inntil 70% av egenkapitalkravet og blir medansvarlig i boliglånet. Slik etableres boligen i et sameie, med forholdsmessige andeler som tilsvarer den andelen av egenkapitalen som boligkjøper og Coo hver for seg investerer. Verdiskapningen kommer fra løpende avdrag på boliglånet og forventet boligprisvekst over tid. På denne måten gir deleie folk som ellers ville stått utenfor boligmarkedet en mulighet til å ta del i sparingen fra en tradisjonell norsk boligøkonomi, først med en andel og etterhvert som eier av hele boligen. 

Les mer og se aktuelle prosjekter her!

Hvor finnes informasjon om boligen?

I prospektet for boligprosjektet og på boligprosjektets nettside på selvaagbolig.no

Tilvalg

Når kan jeg gjøre tilvalg?

Etter at forbehold er løftet/byggestart er vedtatt kan tilvalgsprosessen starte. Oppstart og varighet vil variere fra prosjekt til prosjekt. Når tilvalgsprosessen er i gang finner du informasjon og frister på nettsiden til boligprosjektet, og kjøpere vil motta informasjon om dette.

Kan jeg sette mitt eget preg på boligen?

Ja, du vil få en tilvalgsmeny - med et definert utvalg og innen satte frister.

Kan jeg montere mitt eget kjøkken?

Vi leverer boligen med kjøkken fra én utvalgt kjøkkenleverandør. Du kan gjøre endringer innenfor sortimentet til denne kjøkkenleverandøren (men noen begrensninger) i tilvalgsperioden. Det er også mulig å velge en minimumsløsning dersom du ønsker å gjøre endringer etter overtakelse.

Må jeg benytte deres leverandør på bredbånd/TV-pakke?

Det inngås en avtale med en leverandør av bredbånd og TV slik at dette er klart fra innflytting. Avtalen er vanligvis bindende i tre år, deretter kan sameiet gjøre et nytt valg.

Kan jeg kjøpe kun bredbåndstilknytning?

Det inngås en avtale med en leverandør av bredbånd og TV slik at dette er klart fra innflytting. Avtalen inkluderer både bredbånd og TV, da det gir best priser og de aller fleste ønsker begge.

Kan jeg fjerne dør mellom gang og kjøkken?

For å tilfredsstille byggtekniske krav til lydisolasjon/støydemping fra felles gang/korridor til boligens oppholdsrom må døren leveres. Om eier vil fjerne døren etter innflytting, gjøres dette for eiers egen regning og risiko.

Vil pris på standard leveranse trekkes fra tilvalgskostnaden?

Prisene er oppgitt med fradrag for standard leveranse.

Kan jeg endre planløsning på leiligheten?

Noen endringer i planløsning kan gjøres mot kostnad, innenfor et visst tidsrom.

Kan jeg bestille smarthus?

Det er vanligvis mulig å bestille smarthusfunksjonalitet i tilvalgsmenyen, innenfor tilvalgsfristen.

Hva er smarthus?

Smarthus er digitale løsninger som styrer og forenkler hverdagen boligen, og inkluderer ofte digital styring av lys, varme, komfyrvakt, vannstopper og lignende. Enkelte kan tilby mulighet for oppkobling mot helsetjenester. Vi tilbyr vanligvis dette i vår tilvalgsmeny.

Kan jeg få lader til el-bilen?

Ja, lader til el-bil er tilgjengelig som tilvalg innen gitte frister. I noen tilfeller legges det til rette for bestilling av eget abonnement.

Hvorfor er det frister på tilvalget så lenge før overlevering?

Fremdriften på byggeplassen er avhengig av at ulike deler av leveransen er på plass på gitte tidspunkt. Mange tilvalgselementer har lang leveringstid. I tillegg krever enkelte tilvalg at tegninger endres eller at andre elementer må omprosjekteres.

Hvorfor er frist på tilvalg på bad så tidlig?

Badene leveres ofte som prefabrikkerte moduler. Disse modulene leveres som ferdige bad og monteres i byggene tidlig i prosjektet.

Finnes det en oversikt over min bolig, tilgjengelige tilvalg og frister?

Etter kjøp av bolig vil du få innlogging til Din side på kundeportalen Viscenario, der vi legger ut all tilgjengelig informasjon.

Er det samme frist for alle tilvalg på menyen?

Nei, det er vanligvis forskjellige tilvalgsfrister.

Oppgjør

Når kommer fakturaen for oppgjør av boligen?

Faktura på kjøpesum (fratrukket forskudd) sendes ut på e-post 4-6 uker før overtakelse.

Hvordan kommer fakturaen?

Faktura sendes på e-post.

Når skal den betales?

Fakturaen har forfall senest to virkedager før overtakelse.

Når skal kjøpesum betales?

Kjøpesum skal betales ved forfall på faktura, denne sendes ut 4-6 uker før overtakelse.

Jeg har gjort tilvalg, når skal det betales?

Tilvalg skal betales sammen med kjøpesum på sluttoppgjøret, med forfall senest to dager før overlevering

Når får jeg informasjon om gårds, bruksnummer og seksjonsnummer?

Ca. 2-3 måneder før overtakelse sender vi ut et informasjonsskriv, der bl.a. denne informasjonen fremkommer.

Hva er matrikkel?

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister som inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

Hvem sender faktura for felleskostnader?

Sameiets forretningsfører sender faktura for felleskostnader.

Jeg har ikke pantedokument, kan jeg overta leiligheten?

Dersom du skal ha lån må pantedokumenter være hos oppgjørsmegler ved overtagelse. Dersom du kun skal benytte egenkapital, trenger du ikke pantedokument.

Må jeg ha pantedokument?

Dersom du kun skal benytte egenkapital trenger du ikke pantedokument.

Er det noen kostander utover kjøpesum?

I tillegg til kjøpesum skal dokumentavgift, tinglysningsgebyr for skjøtet og for eventuelt pantedokument betales inn. Du finner informasjon om dette i prislisten, i prospekt, i kontrakt og i faktura for sluttoppgjør.

Hva er oppstartskapital?

Oppstartskapital er en engangsinnbetaling til sameiet for at sameiet skal ha kapital på bok for felles driftskostnader (se prospekt).

Hvem skal jeg betale til?

Se faktura for sluttoppgjør.

Overtakelse

Kan jeg få se leiligheten før den er ferdig?

Vi inviterer til byggeplassbesøk på gitt dato i forkant av overtakelse.

Kan jeg ta med takstmann på overtakelse?

Ja, du kan ta med takstmann.

Kan jeg utsette overtakelse?

Overtakelser av prosjekter er ofte lagt i en kabal med mange enheter hver dag. Det er mange faktorer som spiller inn når din bolig er klar for overtakelse, samt at rett personell må være til stede. Av den grunn vil normalt sett ikke flytting av overtakelse være mulig.

Hvor møter jeg opp ved overtakelse?

Du vil motta ett innkallelsesbrev per e-post før overtakelse, hvor dette står nærmere beskrevet.

Hvordan skjer overtakelsen?

Du møter til avtalt tidspunkt og sted hvor du sammen med representant for selger vil gå igjennom boligen. Dere vil gå gjennom eventuelle noterte punkter fra ferdigbefaringen og lese av alle målere. Såfremt alt er ok med oppgjøret/innbetaling får du nøkler og overtar boligen.

Hvis alt er ferdig ved ferdigbefaring, kan jeg da overta leiligheten før?

Nei, det er ikke mulig.

Når får jeg nøklene?

På avtalt overtagelse, så lenge oppgjøret er innbetalt.

Hva gjør jeg hvis det er mangler ved overtagelse?

Eventuelle mangler skal noteres ned i overtagelsesprotokollen. Du som kjøper har ansvaret for å påse at alle forhold er protokollert før du signerer på protokollen. Dersom synlige forhold oppdages kort tid etter innflytting, kan dette sendes inn til utbygger etter reklamasjonsprosedyrene for ditt prosjekt. Merk at det her opereres med en kort reklamasjonsfrist på "så snart råd er", som normalt kun utgjør et par dager/uker etter overtagelse. Protokoll blir sendt til kundekonsulent etter overtakelse og eventuelle protokollførte mangler vil så følges opp og utbedres av entreprenør.

Er det internett/tv-signal i boligen?

Ja, TV-boks, dekoder, instruksjoner etc. ligger i leiligheten. Dersom du har spørsmål bør du ringe leverandør, se leverandørliste i overlevert FDV.

Hvem tegner man internett/tv abonnement med?

Internett og tv-signal er allerede tegnet ved overtakelse, og er da klart til bruk.

Kan man utvide tv/internett-pakke, for eksempel hastighet?

Ja, ta kontakt direkte med leverandør.

Når jeg har fått nøkkel, kan jeg da flytte inn?

Ja, da kan du flytte inn.

Får man flere sett med nøkler?

Ja, minst 3 sett.

Hva skjer dersom overtakelsen blir forsinket/utsatt?

Se kjøpekontraktens punkt 7, selgerens tidsfrister. I noen tilfeller vil det kun inntre rett til dagmulkt iht. bustadoppføringslova.

Hvor kan jeg parkere ved overtakelse?

Kundesenter vil informere om dette før overtakelse.

Hvis jeg ikke kan møte opp ved overtakelse, hva gjør jeg da?

Da må du gi en fullmakt til en som skal representere deg. Oppgjørsavdelingen sender ut fullmakt sammen med faktura.

Ettermarked

Jeg har vannlekkasje i boligen, hva gjør jeg?

Ved vannlekkasje, skru av stoppekran for vann i din bolig. Tørk opp vann og sørg for at det ikke lekker mer vann. Saker med vannlekkasje skal meldes til sameiets forsikringsselskap. Samtidig ber vi om at du informerer oss om saken på samme måte som man melder inn en reklamasjon. Selv om et forhold er reklamasjonsberettiget, har du som eier en plikt til å begrense skade og økonomisk tap gjennom rimelige tiltak, jf. bustadoppføringslova § 36.

Parketten min sprekker og knirker

Tre er et levende materiale som påvirkes av temperatur og luftfuktighet. På høst og vinterhalvåret er luftfuktigheten lavere, parketten kryper og trekker seg sammen. I denne perioden vil det som oftest være mer knirk i parketten. På vår og sommerhalvåret er luftfuktigheten høyere, da vil parketten igjen utvide seg.

Det er sprekker i overgangen mellom tak og vegger

I nyoppførte bygninger må det i noen grad forventes svinn og krymping av materiale, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved levert ytelse.

Hvem kan reklamere på boligen?

Det er kun eier av boligen som kan reklamere på boligen. Når det gjelder fellesområdene, er det styret i Eierseksjonssameiet som på vegne av sameierne reklamere på disse.

Døren min lukker seg ikke ordentlig

Det kan være behov for justering av dører, som en del av normalt vedlikehold. Sjekk FDV for instruks på hvordan dine innvendige dører justeres.

Jeg har en reklamasjon på hvitevarene

Ta kontakt direkte med leverandøren av hvitevarene for reklamasjon på disse. Kontaktinfo finner du på leverandørens hjemmeside.

Komfyrvakten min piper eller fungerer ikke

Komfyrvakten må antakelig resettes. Når man kjøper ny platetopp må denne kalibreres med komfyrvakten. Se FDV for manual for hvordan dette gjøres.

Jeg får ikke varme i baderomsgulvet

Ved vannbåren gulvvarme blir ikke gulvene like varme som ved elektriske varmekabler. Ved vannbåren varme må termostaten stilles på 30 grader for at det skal bli lunk i gulvene.

Hvor finner jeg FDV?

Ved overlevering får du utdelt FDV-dokumentasjon for boligen. Dersom du har fått innlogging i kundeportalen Viscenario vil FDV bli lagt inn der. Alternativt har du fått utdelt en minnepinne med all info ved overlevering.

Hva er FDV?

Når leiligheten overleveres mottar kjøper en manual kalt FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) for boligen. Her finner du alle relevante opplysninger om produkter i boligen og vedlikehold av disse.

Jeg ønsker flere nøkler eller brikker

Systemnøkler og brikker kan bestilles gjennom styret i Sameiet.

Jeg får ikke TV signal eller internett

Ta kontakt med nettleverandøren. Kontaktinformasjon finner du i leverandørlisten under FDV.

Er det kjøling på ventilasjonen?

Det er vanligvis ikke kjøling på ventilasjonsanlegget. Tilluft til ventilasjonsanlegget vil ligge på 18-22 grader. Om sommeren vil tilluft-temperaturen alltid ligge noen grader over utetemperaturen.

Hvordan reklamerer jeg?

Reklamasjoner sendes inn til Selvaag Bolig. Se reklamasjonsrutiner for ditt prosjekt for informasjon om hvor reklamasjon skal sendes (enten via kundeportalen Viscenario eller reklamasjonsmailen reklamasjoner@selvaagbolig.no). eskriv reklamasjonen godt og legg ved bilde eller annen dokumentasjon dersom det er relevant. Vi ber om at det kun sendes én sak per henvendelse.

Jeg har ingen varme i radiatoren

Sjekk FDV for instruksjon om lufting av radiatoren. FDV er en manual for Forvaltning, Drift og Vedlikehold av boligen.

Ventilasjonen fungerer ikke

Sjekk FDV-dokumentasjonen for ventilasjon. FDV er en manual for Forvaltning, Drift og Vedlikehold av boligen.

Hvor lang reklamasjonsrett har jeg?

De ulike reklamasjonsfristene reguleres i Bustadoppføringslova § 30. Der er hovedregelen er at reklamasjoner skal fremsettes "innen rimeleg tid" etter at forholdet som påberopes ble eller burde blitt oppdaget. Reklamasjoner må altså meldes med en gang de oppdages. Den absolutte reklamasjonsfristen er likevel senest fem år etter overtakelsen. For forhold som det må antas var til stede og synlige ved overtakelsen, gjelder regelen om "så snart råd er", som normalt utgjør noen dager til et par uker etter overtakelsen.

Hva er ettårsbefaring?

Vi sender ut invitasjon til ettårsbefaring ca. ett år etter overtakelse. I forkant vil du som kjøper få mulighet til å melde inn punkter som ønskes befart og vurdert utbedret. Selv om det avholdes en 1-års befaring, er hovedregelen at forhold skal meldes inn så snart de blir oppdaget. Dette innebærer at forhold kan bli avvist på 1-års befaring, dersom utbygger mener at forholdet er for sent reklamert.

Hva kan jeg reklamere på?

Du kan reklamere på feil eller mangler ved vår leveranse av boligen. Reklamasjoner skal meldes med en gang de oppdages. Fra og med overtagelsen er du som eier ansvarlig for normalt vedlikehold av boligen. Om et problem oppstår som følge av manglende vedlikehold er det ikke reklamasjonsberettiget. Det samme gjelder alminnelig elde og slitasje. Utbygger anbefaler at du som eier setter deg inn i FDV-dokumentasjonen overlevert for din bolig.