Samfunn og utvikling

Samfunn og utvikling

Scroll for å lese mer

Hos Selvaag Bolig arbeider vi for en mer klima- og miljøvennlig boligutvikling. Vi vektlegger sosiale møteplasser, inne- og ute og skal bidra med å skape boligområder som samfunnet behøver.

I dette arbeidet yter vi bidrag til åpnere plan- og utviklingsprosesser og mer inkluderende medvirkningsprosesser. Vi evaluerer også prosjekter- og områder vi har utviklet for å lære mer om hvilke tiltak som fungerer og for å kunne forstå samfunnet vi bygger for på en bedre måte.

Her finner du eksempler på program og rapporter vi har fått utført: 

Lærdom fra Løren

Løren er et av de første store transformasjonsområdene i Hovinby-området, hvor de første utbyggingstrinnene sto ferdig for ti år siden. Har man her klart å få til transformasjon med bykvaliteter? I en studie av Løren har Rodeo arkitekter og NIBR-OsloMet sett på hvor vellykket Løren er som urbs (bygd by) og civitas (sosiale fellesskap). Her har vi sett på hvordan det fungerer som naboskap, nabolag, bydelsfellesskap, men også som kollektivknutepunkt og handelsområde.
Rapporten «Lærdom fra Løren» gir utviklere, planleggere og andre mer kunnskap om hvilke grep som fungerer- og som bør satses videre på i byutvikling av transformasjonsområder som Hovinbyen!

Les rapporten Lærdom fra Løren her.

 

Innbyggerundersøkelse fra Skalstadskogen på Konnerud

Selvaag Bolig har i samarbeid med Drammen kommune fått utarbeidet en spørreundersøkelse som involverer innbyggerne i større planprosesser på en ny måte.
Idéen er basert på at vi først avdekker behov og ønsker i nærmiljøet, før vi planlegger og tegner. Med dette enkle virkemiddelet, er målsettingen å bedre kunne svare ut hvilke områder og kvaliteter vi skal bidra til å ta vare på - og hvilke program og boliger det kan være størst behov for at vi tilfører et område.
Rune M. Thomassen er prosjektsjef for Skalstadskogen på Konnerud og har ledet arbeidet fra vår side.

Les rapporten om Boligpreferanser og flyttemotiver her.

 

Miljø- og kvalitetsprogram for Fornebu Sør

Med dette miljø- og kvalitetsprogrammet inviterer vi til deltagelse, diskusjoner og bidrag knyttet til hvordan området skal utvikles. Hvilke kvaliteter skal legges til grunn for utviklingen, og hvordan skal vi få det til?

Miljø- og kvalitetsprogrammet tar utgangspunkt i Fornebu Sør som et byutviklingsprosjekt  i en innledende fase. Det vil si at det i første omgang handler om å identifisere og systematisere miljø- og kvalitetsaspektene ved prosjektet, før det deretter kan konkretiseres og defineres som faktiske tiltak.

Les Miljø- og kvalitetsprogrammet for Fornebu Sør her.

 

Samfunnsregnskap for Selvaag Bolig

Denne rapporten er skrevet av NyAnalyse AS på oppdrag fra Selvaag Bolig ASA. Rapporten utarbeider et samfunnsregnskap for Selvaag Bolig, og er beregnet på grunnlag av regnskapstall fra bedriften og annen offentlig informasjon fra SSB. Formålet er å synliggjøre og tallfeste aktivitet og ringvirkninger fra virksomheten på norsk økonomi. Rapporten er fra 2016, men forhåndstallene er etter vår erfaring stadig aktuelle!

Les Samfunnsregnskapet for vår virksomhet her.

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Konserndirektør kommunikasjon og bærekraft Kristoffer Gregersen
E-post: kgr@selvaagbolig.no
Tel: + 47 95 77 55 93

Tilbake