Bærekraft

Selvaag Bolig er et av Norges ledende boligutviklingsselskaper. Vi har som mål å skape verdier for samfunnet gjennom å bygge gode boliger som folk flest har råd til å kjøpe.

Vi jobber aktivt for å sikre bærekraftig bolig- og byutvikling, blant annet gjennom utvikling av boligprosjekter i urbane pressområder, hvor vi omskaper nedlagte industri- og anleggsplasser til gode bomiljøer. Vi prioriterer arealsmarte boliger i lavere prisklasser, etterstreber kostnadseffektivitet, og vi tilstreber bygging i nærheten av eksisterende kollektiv­knutepunkter med god tilgang til etablert infrastruktur. Med dette tilrettelegger vi for at en større del av befolkningen kan bo urbant, arealeffektivt og med lavere behov for energi og transport.

Etiske, sosiale og miljømessige hensyn er godt integrert i den daglige driften, og våre verdier «omtanke» og «skaperkraft» ligger til grunn for alt vi gjør. 

Våre prioriteringer

Fra og med 2021 skal alle store prosjekter i sentrumsnære områder ha en miljøplan som definerer overordnede miljømål og belyser prosjektets miljøavtrykk, før prosjektet igangsettes.

  • Alle nye prosjekter skal vurderes for miljøsertifisering, og det skal vurderes om prosjektet skal ha delings­tjenester og annet som kan stimulere beboerne til en bærekraftig livsstil.
  • Vi har utviklet boligkonseptet «City» som er smarte, kompakte leiligheter tilpasset en urban livsstil. Vi vil se på muligheter for å bygge dette i årene som kommer.
  • Vi har nedlagt betydelige ressurser for å klargjøre selskapet for ikke-finansiell rapportering, som gjennomføring av vesentlighetsanalyse og vurdering av relevante KPIer. Vi har igangsatt et pilotprosjekt for kartlegging av miljøpåvirkning i boligprosjektene som vil danne grunnlag for å avgi klimaregnskap. Dette arbeidet fortsetter inn i 2021.
  • Vi har igangsatt en revidering av styringssystemet og totalentrepriser for å styrke innrapportering av nødvending informasjon fra byggeprosessene. Dette arbeidet fortsetter inn i 2021.

Organisering og oppfølging av bærekraft i Selvaag Bolig

Selvaag Boligs selskapsstyring, ledelse og organisering ivaretar etterlevelse av alle relevante myndighetskrav, lover og forskrifter. Bærekraft settes høyt på agendaen i selskapets strategiske utvikling. Dette skal sikre at selskapet både utnytter muligheter og gjør korrigerende tiltak dersom dette viser seg nødvendig. Styret har fastsatt overordnede prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene er nedfelt i selskapets verdier, etiske retningslinjer og konsernpolicy. I tillegg er hensynet til det ytre miljø innarbeidet i en egen miljøpolicy, som følges opp i planleggings- og styringssystemer, samt i den daglige driften. Ettersom Selvaag Bolig er en prosjektorganisasjon, foregår boligutviklingen på prosjektnivå. Det er store variasjoner i prosjektene med hensyn til størrelse, beliggenhet og miljøprofil, og flere av de større utbyggingsprosjektene er også underlagt strenge kommunale krav. Mange av tiltakene knyttet til miljø og bærekraft vil derfor være prosjektspesifikke, og er i denne rapporten eksemplifisert gjennom ulike case. For mer informasjon om Selvaag Boligs eierstyring og selskapsledelse, vises det til eget kapittel i årsrapporten for 2020.

Samarbeid

Selvaag Bolig søker en tydelig tilstedeværelse i samfunns­debatten og jobber aktivt for å sikre gode rammer for boligbygging og byutvikling. I tillegg deltar selskapet i politiske råd og bransjerelaterte nettverk for å utveksle erfaringer som kan bidra til mer miljøeffektive og bærekraftige bransjestandarder. Selvaag Bolig er medlem av Grønn Byggallianse, og har forpliktet seg til mål i internasjonale initiativer som FNs “Framework Convention on Climate Change” (Parisavtalen) og FNs Bærekraftsmål.

Interessentkartlegging og vesentlige temaer

Som del av utarbeidelsen av en miljøpolicy for selskapet gjennomførte Selvaag Bolig i 2019 en interessentanalyse. I 2020 ble denne analysen utvidet til en vesentlighetsanalyse. Formålet med vesentlighetsanalysen var å kartlegge hva selskapets viktigste interessenter oppfatter som mest avgjørende for at Selvaag Bolig skal lykkes med bærekraftig verdiskaping, og samtidig sikre at selskapet har en helhetlig og langsiktig tilnærming til hvordan det skal skape verdi for aksjonærer, kunder, ansatte og samfunnet.

Vesentlighetsanalysen viser hvilke utfordringer og muligheter vi og våre interessenter oppfatter som mest avgjørende, og hvor vi har størst innvirkning på samfunnet og miljøet. Interessentene vi har diskutert vesentlighet med, og som vi anser som våre viktigste interessentgrupper, er representanter for aksjonærer, ansatte, leverandører, bankforbindelser og myndigheter. Dialogen har primært skjedd gjennom intervjuer og samtaler. Basert på innspill fremkommet, har vi identifisert seks temaer som gir en tydelig prioritering av langsiktige utfordringer og hvordan vi skal jobbe med disse fremover (se vesentlighetsmatrise over). Temaene samsvarer også med hva Sustainability Accounting Standards Board (SASB) og MSCI ESG Ratings fremhever som vesentlige temaer for boligutviklere. Disse seks satsingsområdene danner grunnlaget for denne bærekraftsrapporten, og er alle viktige for at vi skal kunne oppnå våre strategiske mål om bærekraftig boligutvikling for folk flest. 

FNs bærekraftsmål

FNs mål for bærekraftig utvikling er en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene inkluderer 17 hovedmål og 169 delmål. Selvaag Bolig hensyntar FNs bærekraftsmål, og med utgangspunkt i vesentlighetsanalysen har vi identifisert fire mål som reflekterer hvor vi har størst innvirkning på bærekraftsmålene gjennom selskapets virksomhet.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft:

Skårerbyen: Fra industritomt til boligfelt med urban skog

Bærekraftig byutvikling

Ambisiøse miljøvalg på Landås i Asker

Klimavennlig byutvikling på Bjerke

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Konserndirektør kommunikasjon, bærekraft og strategi Kristoffer Gregersen
E-post: kgr@selvaagbolig.no
Tel: + 47 95 77 55 93

Tilbake