Bærekraft

Selvaag Bolig skal skape verdier for samfunnet gjennom å bygge gode boliger som folk flest har råd til å kjøpe og som står seg over tid. Hensyn til klima, miljø og lokalsamfunn er derfor en integrert del av virksomheten.

SELSKAPETS VERDIER VISER VEI
Selvaag Bolig skal være en ledende boligleverandør i områdene selskapet satser, og bygge boliger og byområder som både ansatte og aksjonærer kan være stolte av og som står seg over tid. Selskapets verdier, «omtanke» og «skaperkraft», er førende for virksomheten. Omtanke vises ved å bygge boliger for folk flest, ivareta miljøet, og å sikre trivsel hos ansatte og tillit blant samarbeidspartnere. Skaperkraft vises gjennom innovasjon og gjennomføring.

En mer bærekraftig utvikling er nødvendig for å løse klimautfordringer, og samfunnet etterspør mer informasjon om hvordan selskapet styrer sin påvirkning på miljø og samfunnet for øvrig. Det kommer også flere lovpålagte rapporteringskrav som for eksempel åpenhetsloven, likestillingsloven og EUs taksonomi. I året som har gått har Selvaag Bolig lagt ned en betydelig innsats for å sikre at selskapet bidrar til klimamål og for imøtekomme forventninger til ikke-finansiell rapportering.

SOLID FORANKRING
Selvaag Boligs styre er ansvarlig for etterlevelse av alle relevante myndighetskrav, lover og forskrifter. Bærekraft settes høyt på agendaen i selskapets strategiske arbeid, og i 2021 ble det koordinerende ansvaret for bærekraft plassert hos konserndirektør for kommunikasjon, bærekraft og strategi. I tillegg har hele selskapets konsernledelse bærekrafts-KPIer knyttet til variabel lønn. Selskapet skal både utnytte muligheter og gjøre korrigerende tiltak om nødvendig.

Bærekraft er et sentralt tema på styrets årlige strategiseminar med selskapets ledelse, der det settes mål for kommende virksomhetsår. Styret mottar rapporter fra selskapets ledelse i tre styremøter i løpet av året, og vedtak av KPIer og vurdering av måloppnåelse skjer årlig. Styrets revisjonsutvalg mottar i tillegg løpende orientering om bærekraftsarbeidet fra selskapets ledelse.

Styret har fastsatt overordnede prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Disse er nedfelt i sentrale retningslinjer og prosedyrer (se tekstboks). Prinsippene er gjeldende for styret, administrerende direktør, alle ledere, medarbeidere og samarbeidspartnere til alle selskaper som er en del av Selvaag Bolig konsernet. Prinsippene følges opp i planleggings- og styringssystemer, og i den daglige driften av selskapet. For mer informasjon om Selvaag Boligs eierstyring og selskapsledelse, vises det til eget kapittel i årsrapporten for 2021.

SELVAAG BOLIG SOM BYGGHERRE
Selvaag Boligs ambisjon er å bygge boliger som bidrar til inkluderende lokalsamfunn og som tilrettelegger for en bærekraftig livsstil. Det er selskapets ansvar å sikre ansvarlige prosesser gjennom prosjektenes totale utviklingsperiode.

I 2021 overleverte Selvaag Bolig 894 boliger. Det er store variasjoner både i boligstørrelser og beliggenhet. Boligene er imidlertid i hovedsak leiligheter i store prosjekter i selskapets kjerneområder, og gjennomsnittsstørrelsen er på om lag 70 kvadratmeter boareal. Alle utbyggingsprosjektene er underlagt strenge offentlige krav og de fleste utbyggingsprosjektene er i tillegg underlagt kommunale særkrav. Det var ingen kjente brudd på lover og reguleringer eller retningslinjer i 2021.

AKTSOMHETSVURDERINGER
Store utbyggingsprosjekter har leveranser fra en lang rekke nasjonale og internasjonale leverandører, noe som medfører økt risiko for forurensning, brudd på menneskerettigheter, arbeidslivskriminalitet og korrupsjon.

Risiko for negativ innvirkning reduseres gjennom offentlig lovverk og regulering, men også gjennom Selvaag Boligs erfaring og systematiske tilnærming til prosjektutvikling. I det daglige arbeidet ivaretas dette primært gjennom selskapets kontrollrutiner og styringssystem som består av styringsdokumenter med sjekklister og rutiner for kartlegging og utførelse i hver fase av prosjektutviklingen: Fra tomtekjøp, via regulering og forprosjekt, tilbudsinnhenting og salgsforberedelser, til gjennomføring og reklamasjons- og driftsperiode.

VARSLINGSRUTINER
Selvaag Bolig ønsker å motta varsler om kritikkverdige forhold som omfatter lovbrudd eller brudd på selskapets etiske retningslinjer. Eksempler på kritikkverdige forhold kan være: Fare for liv eller helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, maktmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø, trakassering og brudd på personvern.

Selskapet etterstreber at terskelen for at interessenter kan varsle om kritikkverdige forhold, skal være så lav som mulig. Det er derfor etablert en varslingskanal som er tilgjengelig både for selskapets egne ansatte og for eksterne interessenter. Prosedyrer for varsling er tilgjengelig på selskapets hjemmeside og intranett. Kanalen kan benyttes anonymt. Det foreligger rutiner for rapportering til selskapets styre.

Selvaag Bolig mottok ingen varsler i 2021. Selskapet har orientert ansatte og leverandører om varslingsrutiner og -muligheter og oppfordrer til at alle kritikkverdige forhold skal rapporteres.

VESENTLIGE TEMAER FOR SELVAAG BOLIG
Selvaag Bolig skal bidra til en helhetlig og langsiktig verdiskaping, minimere risiko knyttet til omstillingen til et bærekraftig samfunn og gi rom for mulighetene det grønne skiftet gir. For å konkretisere selskapets arbeid er det gjennomført en vesentlighetsanalyse som identifiserer de områdene der selskapet har størst påvirkning. Analysen er førende for styrende dokumenter, rapportering og selskapets strategiarbeid.

Analysen ble utarbeidet av en ekstern rådgiver og ferdigstilt i 2020. Grunnlaget som ble benyttet var en interessentanalyse fra 2019, der representanter for aksjonærer, leverandører, bankforbindelser, myndigheter, ansatte og ledelsen ble konsultert. Det har blitt gjort ytterligere endringer i forbindelse med årets rapportering. Disse er redegjort for i GRI-indeksen. Selvaag Bolig planlegger å oppdatere vesentlighetsanalysen i henhold til GRI-standarden for 2021 i løpet av 2022.

Selvaag Bolig har rendyrket sin rolle som byggherre, og prosjekter bygges derfor av underentreprenører. Selskapets største påvirkning på klima og miljø, samfunnet og økonomien finner sted i utviklingen av boligprosjektene og i leverandørkjeden.

Vesentlige tema i selskapet
• Bærekraftig byutvikling
• Klimarisiko
• Godt arbeidsmiljø
• Likestilling

Vesentlige tema i leverandørkjeden
• Ansvarlig drift
• Sikkerhet på byggeplassen
• Miljøvennlige bygg og byggeprosess

SELVAAG BOLIG BIDRAR TIL FNS BÆREKRAFTSMÅL
FNs mål for bærekraftig utvikling er en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene inkluderer 17 hovedmål og 169 delmål.

Selvaag Bolig er medlem av Grønn Byggallianse og vi jobber etter mål i internasjonale initiativer som FNs “Framework Convention on Climate Change” (Parisavtalen) og FNs Bærekraftsmål.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft:

Bærekraftig byutvikling

Plussboliger får plusspoeng

Klima og miljø

Skårerbyen: Fra industritomt til boligfelt med urban skog

Ambisiøse miljøvalg på Landås i Asker

Klimavennlig byutvikling på Bjerke

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Konserndirektør kommunikasjon, bærekraft og strategi Kristoffer Gregersen
E-post: kgr@selvaagbolig.no
Tel: + 47 95 77 55 93

Tilbake