Miljøfokus på Landås

Miljøfokus på Landås

Scroll for å lese mer

Maskinentreprenørenes Forbund og Marthinsen & Duvholt AS inviterte miljøvernministeren til en orientering om miljøtiltak for utbyggingen på landåsjordene.

Onsdag 4. september var miljøvernminister Ola Elvestuen på Landås for en orientering av Maskinentreprenørenes Forbund og Marthinsen & Duvholt AS om deres tiltak for å redusere klimagassutslipp og drivstofforbruket. Det går i første omgang på redusert tomgangskjøring og bruk av fossilfritt drivstoff.

Utbyggerne på Høn–Landås har bedt om at anleggsmaskinene på infrastrukturprosjektet bruker biodiesel for å redusere klimagassutslippet og betaler i størrelsesorden 2,5 millioner ekstra for det.

Det ble lagt vekt på viktigheten av tilrettelegging for lokale deponier og lokal gjenbruk av materialer for reduksjon av lange transportavstander. I tillegg ble viktigheten av tilskudsordninger for kjøp av miljøvennlige maskiner og biler trukket frem. Det vil fremme at større deler av maskinparken blir elektrisk. Miljø er absolutt i fokus i bygg- og anleggsbransjen også!

Ministeren ble samtidig orientert om andre plangrep som er gjort med tanke på miljø, blant annet:

  • Overordnet plan for ivaretakelse av overvann i åpne grøfter
  • Tiltak for redusert bilbruk
  • Kort gang- og sykkelavstand til Asker og Høn stasjon
  • Gjenbruk av matjord til matproduksjon på jordbruksarealer i nærheten
  • Bruk av geovarme for oppvarming
  • Krav til et forbildeprosjekt på hvert delfelt med fokus på miljø og klima
Tilbake