Ambisiøse miljøvalg på Landås i Asker

Ambisiøse miljøvalg på Landås i Asker

Scroll for å lese mer

Landås Felt L3 er Selvaag Boligs første FutureBuilt-prosjekt. Dette forplikter til ambisiøse miljøvalg både i byggeprosessen og i byggets livsløp.

Her skal det bygges fire kompakte bygg med rundt 80 leiligheter, hovedsakelig arealeffektive 1-2 roms leiligheter med fokus på interaksjon mellom arkitektur, miljøteknologier og landskap.

Landås Felt L3 skal være et innovasjonsprosjekt innenfor trekonstruksjon og miljøvennlig materialbruk. Dette skal bidra til redusert bruk av betong og stål, de største kildene til klimautslipp i boligbygg. Komponenter som vinduer, dører, våtrom, gulv og innredning skal velges med fokus på kvalitet og lang levetid. Det planlegges videre for utstrakt gjenbruk av masser i utearealene.

Prosjektet vil videre ta i bruk avanserte urbane infrastrukturløsninger, blant annet et sentralisert gjenvinnings-/renovasjonssystem, et nærvarmesystem med innovativ bruk av grunnvann og utstrakt bruk av solceller til strømproduksjon. Boligblokkene vil oppfylle nær null energinivå med en levert energi på 40 kWh/m2 år, og har som mål å tilfredsstille oppvarmingsbehovet og varmetapstallet for passivhus. Sammen med deleordning for elsykler, bilpool og gang- og sykkelvei til Asker togstasjon, skal dette bidra til at fokuset på bærekraft, klima og miljø opprettholdes også etter byggeperioden.

Landås blir det første pilotprosjektet innenfor FutureBuilt og ZEROs pilotprosjektsatsning for bruk av fossilfri plast i byggebransjen.

Om FutureBuilt:

FutureBuilt er en innovasjonsarena for aktører i byggenæringen i Oslo-regionen. Visjonen er å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Prosjektene i FutureBuilt skal bidra til å redusere klimagassutslippene for byggene i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og i drift. Satsingen omfatter nybygg og rehabilitering, områder og enkeltbygg, kommunale og private utbyggere.

Prosjektene som går inn i FutureBuilt forplikter seg til å oppfylle et sett med kvalitetskriterier, samt å dokumentere at disse oppnås. Det må velges byggematerialer med lave klimagassutslipp i produksjon og avhending, og helse- og miljøfarlige stoffer skal unngås. God lokalisering, mobilitetsplanlegging og miljøvennlige transporttiltak skal redusere utslipp fra transport i forbindelse med byggingen. Klimagasskravene dokumenteres med et klimagassregnskap i henhold til FutureBuilts metodikk og regneregler eller tilpassede BREEAM NOR-kriterier. For nybygg innebærer kravene nær null eller plussenerginivå.

Tilbake