Bærekraftig byutvikling

Bærekraftig byutvikling

Vi mener at boligen er navet i fremtidens bærekraftige byutvikling, og det viktigste vi kan gjøre for å skape et reelt miljøskifte handler om hvor vi bygger, hvordan vi bygger og for hvem vi bygger. Ved å bygge arealsmarte boliger ved knutepunkt i transformasjonsområder i de største byene bidrar vi til en bymessig fortetting, som igjen bidrar til økonomisk vekst og styrking av sosiale forhold i nærmiljøet. Dette er også i tråd med vedtatt lokal og nasjonal politikk og mål i internasjonale initiativer som Parisavtalen og FNs Bærekraftsmål.

Gode byområder kjennetegnes av et levende sentrum med mange mennesker og mye liv, trivelige boligområder med friområder og grønne møteplasser, samt god tilgjengelighet til de fleste aktiviteter i hverdagen. Selvaag Boligs utviklingsprosjekter bidrar direkte til fornyelse av byområder, ved at utdaterte næringsbygg og industriområder med asfalterte omgivelser omarbeides til høyverdige boligområder med grønne uteområder og gode bymessige kvaliteter. Vår strategi er et konkret bidrag til at flere innbyggere deler på samfunnskostnadene for sosial og teknisk infrastruktur, og at flere bor arealeffektivt. Dette innebærer blant annet at vi utvikler boliger med effektive løsninger som gjør det mulig å bo mer kompakt. Miljøbelastningen er lavere når folk legger beslag på minst mulig personlig areal. Det er
mer miljøvennlig å bo i en leilighet på 60 kvadratmeter med tre soverom, enn i en leilighet på 100 kvadratmeter med tre soverom. I et miljøperspektiv er derfor antall kvadratmeter bolig per soverom en viktig måleparameter.
Gjennomsnittsstørrelsen per bolig som ble ferdigstilt i 2020 var på 67 kvadratmeter og det ble bygget 33 kvadratmeter bolig per soverom. I tillegg til at det er miljøvennlig, gir færre kvadratmeter bolig en redusert enhetskostnad som gjør at flere har råd til å kjøpe bolig.

Våre boligprosjekter tilrettelegges for alle mennesker, i alle aldre, uavhengig av funksjonsevne. Vi vektlegger sosiale møteplasser både inne og ute, og vi styrker innsatsen for å utvikle gode sosiale nabolag i tråd med statlige retningslinjer og god bærekraftstankegang. Våre styringsdokumenter sørger for at vurderinger om aktive bidrag til sosiale og estetiske egenskaper i prosjektene blir ivaretatt.

Store boligprosjekter i byer skaper også grobunn for næringslivet i nærområdet. Ved å bygge i etablerte by og boligområder, bidrar vi til at flere kan leve en mer miljøvennlig hverdag med gang- og sykkelavstand til handel og tjenester og nærhet til kollektivtilbud. Vi legger til rette for grønn mobilitet og redusert biltrafikk, blant annet gjennom underjordiske parkeringsanlegg med tilgjengelige ladepunkter for el-biler.

Når vi setter i gang et nytt byggeprosjekt, sørger vi for å involvere berørte parter i tilstøtende områder i en tidligfase, for å best mulig kunne ivareta ønsker for området og sikre en helhetlig tankegang rundt utviklingen. Selvaag Bolig støtter også kultur, breddeidrett og utdannings- og forskningsinstitusjoner. Fortrinnsvis går støtten til breddeidrett i lokale idrettslag og kultur i områdene der vi har boligprosjekter under utvikling, samt bidrag til forskning på boligøkonomi. I 2020 beløp denne støtten seg til om lag
2,5 millioner kroner totalt.

VÅRE PRIORITERINGER I 2020 OG FREMOVER

I løpet av 2020 igangsatte vi bygging av 496 boliger fordelt på deltrinn i 11 prosjekter. En økende andel av boligene som vil bli bygget de neste årene er Plussboliger, et boligkonsept der beboere har tilgang til delte fasiliteter
og tjenesteleveranser. Dette bidrar til en enkel og komfortabel hverdag for beboerne, tilrettelagt for samhold og delingsøkonomi. Vår årlige kundeundersøkelse viser at beboerne i Plussboliger er svært godt fornøyde med fasilitetene og tjenestene som leveres. Samtidig bidrar tilgangen til
fellesarealer til at mindre arealbehov i de respektive boenhetene er lavere enn i ordinære boligprosjekter. Selvaag Bolig har flere store Plussboliger under planlegging for de neste årene. I tillegg har vi utarbeidet et nytt konsept kalt «City», og vil se på muligheter for å bygge dette i årene som kommer.

Tilbake