Bærekraftig byutvikling

Bærekraftig byutvikling

Den største påvirkningen en byggherre har er knyttet til hvor det bygges, for hvem det bygges og hvordan det bygges.

LOKAL FORANKRING
Utviklingen av by- og boligprosjekter tar ofte mange år, og det er flere ulike berørte parter i slike prosesser. Eksempler på interessenter er eksisterende naboer, kommende beboere, lokale og nasjonale myndigheter, interesseforeninger, idrettsforeninger, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og antikvariske myndigheter.

Selvaag Bolig erkjenner at selskapets byggeprosjekter kan ha negativ innvirkning på både natur, klima og lokale interesser. Økt trafikk, støy i forbindelse med utbygging, vern av biologisk mangfold, tilgang til grøntarealer, behov for rekreasjonsområder og bevaring av eksisterende bygningsmasse, er typiske aspekter interessentene er opptatt av.

Uavhengig av størrelsen på et prosjekt er det derfor viktig at alle berørte parter involveres i en tidlig fase, og at det legges til rette for at utbyggingen får færrest mulig negative konsekvenser, både under oppføring og når den er ferdig. Involvering sikrer innspill og at området utvikles helhetlig.

AREALEFFEKTIVE BOLIGER I BYER
Boligen er navet i fremtidens byutvikling. En vedvarende trend i markedene Selvaag Bolig opererer i er urbanisering. Byer og områdene rundt vil, ifølge en rekke nasjonale og internasjonale prognoser*, ha sterk befolkningsvekst også i årene fremover.

Å bidra til en bærekraftig byutvikling står sentralt i selskapets strategi og er en klar målsetting i retningslinjene for miljø. Selvaag Bolig prioriterer å bygge arealeffektive boliger i urbane pressområder. Dette er områder der det er mulig å transformere utdaterte næringsbygg og industriområder til høyverdige bolig- og byområder med grønne uteområder og gode bymessige kvaliteter.

Gjennom boligkonseptene Selvaag Pluss og Selvaag City utvikler Selvaag Bolig livsstilsboliger med fellesfunksjoner og tjenester. Disse konseptene er konkrete bidrag til at flere innbyggere deler på samfunnskostnadene for sosial og teknisk infrastruktur, og at flere kan bo urbant, på mindre areal, og med lavere behov for energi og transport. Kjernen i Plussprosjektene er felles lounge, vertskap og tjenester som forenkler beboernes hverdag. Beboere har tilgang til gjesteleiligheter, treningsrom, selskapslokale, møterom og en rekke andre fellesfasiliteter. I 2021 gjennomførte Selvaag Bolig en evalueringsrapport av Plusskonseptet, som viser at beboere i tillegg opplever økt livskvalitet, økt trygghet og redusert ensomhet.

Plussboliger utgjør nå en større andel av selskapets utviklingsportefølje enn tidligere.

SOSIALE OG MILJØVENNLIGE NABOLAG FOR ALLE
Selvaag Bolig skal bygge gode boliger som husholdninger med normal inntekt har råd til å kjøpe. I 2021 var selskapets gjennomsnittsbolig ca. 70 kvadratmeter og kostet 4,9 millioner kroner. Boligprosjektene tilrettelegger for at alle mennesker, i alle aldre, uavhengig av funksjonsevne, skal kunne bo godt og leve miljøvennlig.

Dette har vært viktig i Selvaags mer enn 70-årige historie. Selvaag har utviklet store bydeler fra grunnen av, og Selvaag Bolig viderefører denne arven. I årene fremover skal selskapet blant annet fortsette utviklingen av to store bydeler på Lørenskog, bygge by med om lag 2 000 boliger på Fornebu i Bærum, og et urbant område med 1 200 boliger på Bjerke i Oslo. Fellesnevneren for disse områdene er at de bygges med høy kvalitet, har gode møteplasser ute og inne, viser miljøhensyn og sørger for at beboere får gangavstand til alt de trenger i det daglige. I tillegg vil en bred sammensetning av boligtyper sikre mangfold.

-------------------
* World Bank (2020). Urban development. Tilgjengelig på: https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1 (Besøkt: 17. mars 2022). Statistisk sentralbyrå (2020). Voksende byer og aldrende bygder. Tilgjengelig på: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og publikasjoner/voksende-byer-ogaldrende-bygder (Besøkt: 17. mars 2022).

Tilbake