Klimavennlig byutvikling på Bjerke

Klimavennlig byutvikling på Bjerke

Scroll for å lese mer

I 2020 igangsatte Selvaag Bolig planleggingen av byutviklingen rundt Bjerke Travbane. Området skal i de kommende år utvikles til et nabolag med urbane møteplasser og -kvaliteter, og et attraktivt boligområde med store grøntområder og gode sol- og utsiktsforhold.

For utviklingen på Bjerke har vi satt oss høye klima og miljøambisjoner. Den overordnede målsettingen er at Bjerke skal bli et forbildeprosjekt for klimasmart byutvikling for Selvaag Bolig.

Prosjektet brukes nå internt i utformingen av et kunnskapsgrunnlag for reduksjon av klimagassutslipp. Det skal føres klimaregnskap i alle faser av utviklingen, og prosjektet er et første steg i klargjøringen for at Selvaag Bolig skal kunne avgi klimaregnskap fremover.
Bjerke skal være et klimasmart byområde tilrettelagt for grønn mobilitet. Det planlegges et innovasjonsprosjekt med bruk av fornybar energi, det skal satses på delingstjenester og stilles krav om økt gjenvinningsgrad og avfallssortering. Det legges opp til BREEAM-/miljøsertifisering av samtlige boliger, og det vil vurderes BREEAM Community-sertifisering i forbindelse med oppstart av detaljregulering. Sistnevnte er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger. Bjerke blir også et forskningsprosjekt i samarbeid med Klimaetaten, som omhandler klimasmart
transformasjon av nye parkområder og hvordan disse kan binde klimagasser.

KLIMAGASSREGNSKAP MED AMBISJONER

Oslo kommune har i sin byrådserklæring fra 2019 satt svært ambisiøse klimamål. Ambisjonen er minst 52 prosent reduksjon av direkte klimagassutslipp innen 2024 og 95 prosent utslippsreduksjon innen 2030, målt fra 2009-nivå. Byggebransjen står for den største andelen av de totale utslippene, noe som krever ansvar og konkrete tiltak.

I forbindelse med Bjerke-utviklingen lages det nå et kunnskapsgrunnlag om utslipp av klimagasser i Selvaags boligprosjekter. Kunnskapsgrunnlaget skal gi en oversikt over effekten av ulike tiltak, samt etablere en metodikk for å ta kunnskapsbaserte valg av materialer og løsninger i tidlig fase av prosjekter. Sentralt for metodikken er å vurdere «kostklimanytte » i ulike valg og tiltak. Sammen med Multiconsult har vi arbeidet med å formulere målsetninger for reduksjon av klimagassutslipp. Vi har kartlagt blant annet:

• Hvilket utslippsnivå har Selvaag Bolig i prosjektene i dag?
• Hvilket utslippsnivå skal vi måle mot?
• Hvordan kan vi jobbe systematisk med utslippsreduksjon i fremtiden?

De grå søylene i diagrammet under viser resultatet med referansenivå for et boligprosjekt på Bjerke i 2009, samt referansenivå i Selvaag Bolig 2020 (18% lavere utslipp sammenliknet med 2009).
Ved å undersøke hvordan vi i dag bygger våre prosjekter, kan vi indentifisere hvor vi kan bruke materialer med lavere klimagassutslipp, og bruke det i vår standardbeskrivelse. Rød søyle viser potensialet i dette. På Bjerke gjøres denne vurderingen i samarbeid med rådgivere, arkitekter og entreprenører ut fra en «kost-klimanytte»-tankegang. Ambisjonsnivået for reduksjon av klimagassutslipp settes i de ulike reguleringene, med mål om kontinuerlig forbedring over tid (se rosa søyler i diagram).


Tilbake