Fakta om fremtidens Hovinbyen

Fakta om fremtidens Hovinbyen

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde. Oslo kommune lister her 10 fakta om fremtidens by.

1. Hovinbyen har et potensial på 30 000–40 000 nye boliger og 2,5 millioner kvadratmeter næringsareal.

2. Det vil være plass til 60 000–80 000 innbyggere og 50 000–100 000 nye arbeidsplasser i området.

3. Hovinbyen skal bli et klimasmart byområde med lave C02-utslipp. Det er et ønske om å utvikle klimasmart energi- og ressurssystem hvor energieffektivisering og optimalisering står sentralt.

4. I Hovinbyen ønsker kommunen at alle nye bygg utformes med grønne tak og/eller solcellefangere.

5. Den grønne ringen og aksene skal skape grønne forbindelser som gir bedre sammenknytning internt i Hovinbyen og mot resten av byen. Det skal etableres nye grøntområder og grøntforbindelser i mangelområder. Bekker skal åpnes i dagen.

6. Hovinbyen skal ha et kapasitetsterkt og tilgjengelig kollektivtransportnett som knytter sammen byområdene og Hovinbyen til resten av byen.

7. All trafikkvekst skal tas med gang, sykkel og kollektiv. Området skal ha en gang- og sykkelandel på minst 50 prosent. Gatene i Hovinbyen foreslås strukturert slik at de først og fremst legger til rette for fotgjengere, dernest syklister, så for kollektivtrafikk internt i og gjennom Hovinbyen.

8. Målet er at 80 prosent av Oslos befolkning skal bo nærmere enn 200 meter fra sykkelveinettet. Planen foreslår mange sykkelruter i og gjennom Hovinbyen.

9. Økern, Helsfyr-Bryn og Breivoll skal videreutvikles og forsterkes som viktige regionale kollektivknutepunkt.

10. Hovinbyen skal tilby et mangfold av boligtyper og være et godt sted å bo for mennesker i ulike livssituasjoner og faser av livet. Nye boliger skal komplettere den eksisterende bebyggelsen. 

Kilde: Byplan Oslo

Bli kjent med Selvaag Bolig sine boligprosjekter i Hovinbyen:

Lørenporten

Tiedemannsparken

Tilbake